هر که پوشش شرم گزیند کس عیب او نبیند . [نهج البلاغه]