محبوب ترینِ خلق، راستگوترینشان است . [امام علی علیه السلام]